Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Batteri ombord


Batterityper

Det finns några olika typer av blyackumlatorer att välja bland.

Vanligast förr; det konventionella startbatteriet med elektrolyt i vätskeform (syra). Numera ofta ersatta med förseglade varianter, ibland med elektrolyten bunden som en gel.

Traktionära batterier är avsedda att tåla djupare urladdning oftare är ett startbatteri. Det har därför massivare blyplattor än startbatteriet. Det är dock lika viktigt att ett traktionärt batteri snarast laddas efter en djup urladdning som ett startbatteri. Batteritypen är mer lämpad till fritidsanvändning än som startbatteri.


Batteriskötsel

En blyackumulator åldras långsammast om den är fulladdad så ofta som möjligt. Håll batteripolerna infettade med syraskyddsfett och batteriet rent och torrt. Om det är smutsigt och/eller fuktigt ökar krypströmmar självurladdningen. Batteriet kan mycket väl vinterförvaras i båten; fulladdat och med kablarna bortkopplade samt väl rengjort. Kontrollera eventuell elektrolytnivå emellanåt, toppa upp med destillerat vatten om nödvändigt. Om du inte har en batterifrånskiljare så montera snarast en sådan. Det finns flera dokumenterade fall av generalkortslutningar med kabelbrand som följd.

Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att hålla alla kabelanslutningar rena, infettade och följdaktligen helt fria från oxid. Detta gäller vare sig du har en dynastart eller växelströmsgenerator.

Om man har tillgång till en digital voltmeter kan man avläsa batteriets status genom mätning av spänningen.


Livslängd

Ett vanligt välskött startbatteri bör kunna hålla i minst 4 år. Har batteriet någon gång blivit djupurladdat försämras kapacitet och livslängd väsentligt. Ju längre tid batteriet lämnas urladdat desto mer sulfaterar det och kommer till slut att vara obrukbart.

Energi-innehållet i ett vanligt startbatteri motsvarar energin i 0.5 dl fotogen!


 

 Vilospänning:11,7 V Tomt, ev förstört
12,0 V 1/3 kvar, laddas direkt
12,3 V Halv kapacitet kvar
12,7 V Fulladdat
Spänning under förbrukning:10,5 V Farligt lågt eller mkt stor förbrukning
11,5 V Låg kapacitet eller stor förbrukning
12,5 V Allt bra
Om startbatteriet ska kunna bli fulladdat måste 14,4 V nå fram till batteriet. Om t ex bara 13,5 V når fram blir batteriet bara laddat till 75%.

2007-04-26-057

Medlem #58, Ulf T, har byggt en skjutbar batterilåda för bättre åtkomlighet. Separata start- och förbrukarbatteri.

 

Naturligtvis ska man ha en huvudströmbrytare monterad på plusledningen så nära batteriet som är praktiskt möjligt. En huvudsäkring monterad på batteriets pluspol ger en extra säkerhet. Vid en ev kortslutning hinner man sannolikt inte bryta strömmen med huvudströmbrytaren innan batteriet exploderar..