Stadgar

för Marieholm 20 Eskadern

Daterade 1999-05-05

Ändamål

Eskadern har till uppgift att:

  • verka för samhörighet och sammanhållning medlemmarna emellan.
  • genom föredrag, studiebesök och diskussioner ge medlemmarna mera kunskap om båtarnas kondition och sätt att förbättra dessa.
  • i övrigt verka för medlemmarnas trevnad.

 Medlemskap

Alla personer som är intresserade av Marieholm 20-båtar kan bli medlemmar i Eskadern. Medlem för standert i riggen med nummer som följer medlemmen.

Funktionärer

Eskaderns angelägenheter handhas utav en styrelse bestående av minst tre medlemmar med ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen väljs för en tid av två år. För granskning av eskaderns skötsel och räkenskaper skall en revisor finnas.

Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst två gånger årligen och är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
Kallelse till såväl medlems- som styrelsemöte skall utsändas minst två veckor i förväg och viktiga ärenden skall angivas i kallelsen.
Styrelsen skall förbereda de ärenden som skall behandlas på medlemsmöte.

Sammanträden

Medlemsmöte med samkväm hålles minst två gånger årligen. Ett av dessa är årsmötet som skall hållas före maj månads utgång. Härvid skall förekomma:

  1. Frågan om huruvida sammanträdet utlysts i laga ordning.
  2. Val av tillfällig ordförande och en justeringsman för behandling av följande punkter.
  3. Redovisning av styrelse- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
  4. Frågan om ansvarsfrihet för föregående år.
  5. Val av tre styrelseledamöter och en revisor.
  6. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
  7. Vid votering med lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Utträde

Medlem som önskar lämna föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Utträdande medlem har ingen rätt till andel i föreningens tillgångar.

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar erfordras ett beslut vid två på varandra följande medlemsmöten.

Upplösning

Föreningen skall upplösas när minst 3/4 av samtliga medlemmar uttalar önskan därom och samma majoritet för dylikt beslut uppnås på nytt medlemsmöte inom en månad. Tillgångarna skall då disponeras för något med föreningens syften förenligt ändamål.