Kategorier
Träffreportage

Bryggmöte i Kovikshamn maj 2004

Vårens bryggmöte på västkusten gick av stapeln onsdagen den 12 maj i Kovikshamn. Programmet innefattade en säkerhetsbesiktning av besiktningsman Rolf Kassman från Västkustens Båtförbund förutom sedvanligt båtprat. Medlemmen Gunnar Grimby hade välvilligt ställt sin båt MS 20 nr 256 till förfogande men fick p.g.a. uppdrag på annan ort representeras av sin son. Att intresset var stort visades genom att ett trettiotal åskådare fanns på plats varav 27 medlemmar i Eskadern.

Varvsägaren Per Olof Lidhall hade ”Sea Horse” hängande under truckgafflarna på kajen när besiktningen började. Rolf hade ingen fuktighetsmätare med sig men gick runt under båten och knackade försiktigt på undervattenskroppen för att lyssna sig till om några skador fanns i plasten. Så var icke fallet men påpekade att badstegen i uppfällt läge skall var nåbar från vattenytan genom t.ex ett rep. Han påpekade även att offeranoden skall finnas för katodiskt skydd av metallkonstruktioner ombord. Anoden som består av en zinklegering ”äts” upp under säsongen och måste ersättas ungefär vartannat år. Skalbildning mm på propellern undvikes genom att polera den alldeles blank före sjösättning.

Per Olof körde därefter fram trucken till kajkanten och sänkte ned båten så att relingen kom i nivå med kajkanten. Rolf steg ombord och började med att undersöka fastsättningen av knaparna. Dessa skall under däck ha brickor ovan muttern med en diameter av 3 ggr bultens diameter.

Nästa punkt var bränsletanken. Med tanke på dieselns låga flampunkt, ca 45-48 grader, skall tanken vara jordad för att eliminera risk för gnistbildning vid tankning. En ledning skall gå från påfyllningshål via bränslerenaren till motorblocket. Se vidstående skiss ! Tanken skall vidare ha en vattenavskiljare. Brandsläckaren skall finnas ombord och kontrolleras senast vart femte år.

För att förhindra ofrivilligt slag av rorkulten vid backning bör rodret ha ett roderstopp. Detta kan monteras på akterspegeln. Som ersättning vid roderhaveri kan man på varje sida om båten slänga ut rep med fastsatta spänner i och därigenom styra.
Använd alltid samma kvalitet på sammanhängande schacklar till ankaret, t.ex. rostfritt. Ankare skall alltid finnas ombord.
Genomföringarna för dränering av sittbrunnen skall under vattenytans nivå ha dubbla slangklämmor. Som säkerhet bör träpluggar finnas intill varje bordgenomföring för att kunna stoppa vatteninträngning om ventilen havererar. Rolf rekommenderade dessutom att byta ut bef. skjutventiler till kulventiler. En diskussion utbröt då om för- och nackdelar med de bägge ventiltyperna. Vidare bör en mekanisk länspump finnas ombord, helst fastsatt i något stuvningsutrymme med en utgående slang som når utsidan av båten.
Det påpekades att vi bör kontrollera storskotets infästning i durken. Här bör finnas dubbla muttrar på undersidan durken så att fästbulten inte gängar ur.
Rolf demonstrerade mycket tydligt brandfarligheten hos isoleringsmaterialet i motorrummet. Han bröt loss en liten bit av bef. material och fick med en tändsticka eld på detta för att visa hur lättantändligt det är. Hans klara rekommendation var att vi själva bör göra samma prov. Om vi får eld på isoleringen skall vi byta till nytt material klätt med al-folie på ena sidan och självhäftande på den andra.
Nästa åtgärd var att kolla bränsleslangar och se till att dessa är försedda med dubbla slangklämmor liksom kylvattenslangarna. Säkringarna bör sitta lättåtkomligt liksom en huvudströmbrytare. Strömbrytaren skall inte sitta i samma utrymme som batteriet. Anledningen är att vätgas bildas i batteriet och en gnista i strömbrytaren kan vålla explosion.
Viktigt är att köket oavsett bränsle har ordentligt flamskydd i form av utfällbara ”vingar” på sidorna.
Rolf konstaterade att båt under 7 m längd ej behöver ha lanternor men det är naturligtvis tillrådligt. Om icke måste ett vitt runtomlysande ljus finnas vid gång i mörker. Han påpekade även att livboj skall finnas ombord med en 15 m lång kastlina liksom en båtpärm med väsentliga uppgifter om båten.
Därefter steg Rolf i land och ägnade uppmärksamhet åt masten. Han fann inga bristningar i materialet men i den löpande riggen fanns ett kardel-brott i fockfallet och han rekommenderade ett omedelbart byte av wire. Därmed var den aktuella besiktningen klar i form av ett besiktningsprotokoll. Och vilket betyg fick ”Sea Horse”? Ja, det framgår av bilagda kopia. Uppfattningen allmänt var att det mesta av påpekandena även var giltigt för de flesta av närvarande medlemmars båtar. Vi fick oss nog en tankeställare var till mans och kvinns!

Bryggmötet avslutades med att samtliga vandrade upp till Bo Håkan Johanssons hus. Där fick vi oss till livs korv och bröd samt kaffe och god kaka förutom allt prat om M 20´s förträfflighet trots ibland bristande säkerhet. Avslutningsvis tackade Steve Dempe för att Rolf Kassman velat ställa upp helt utan kostnader för Eskadern och överlämnade som tack till honom en flaska sjörullad medicin för invärtes bruk Ett stort tack även till dagens värdar, Bo Håkan Johansson och Carl Gustav Derman, för ett väl genomfört möte liksom till Gunnar Grimby för lånet av båten. Nämnas kan även att för att få den fint glänsande ytan på båten använts bl.a. Buffer 2000 från Auto Smart

. Göran Falke